ÀRAINNEACHD, CÀNAN IS DUALCHAS 2017

Cothrom air leth ri fhaighinn ag ionnsachdadh, agus sgilean a leasachadh, air àrainneachd na h-Alba ann an aon de na h-àiteanan as boidhche san dùthaich. Ionnsaichaidh duine sam bith aig a bheil ùidh ann an canainn agus beul-aithris nan Gàidheal mu dheidhinn an nàdar a tha timeachall oirnn. 

Bi seo feumail do dh’iomadh seòrsa de dhaoine. Tha deagh measg de thidsearan, luchd-ealainn, mhaor-dhùthcha agus iomadh dhreuchd eile air a bhi air na cùrsaichean seo roimhe. 

Tha an cùrsa thairis air seachdain no comhla-deug ann an Stafainn.

Airson barrachd fios, coimhead air acids.wordpress.com no cuir post-d gu sineg@cnag.org no fòn 01470 562 325.

 Urras an Taobh Sear (Staffin Community Trust) is again hosting the respected Gaelic broadcaster Roddy Maclean’s course, ‘Àrainneachd, Cànan is Dualchas’ this summer. The course starts next Monday, July 24. The second week of the course starts on Monday, July 31 and places are still available. Contact Sine or the UTS office on 01470 562 464 if you are interested in booking. 

UTS has been running annual outdoor Gaidhlig courses for several years now. Indeed, Staffin has a growing reputation as one of the best places in Scotland to deliver Gaelic courses with an outdoor remit. In partnership with Sabhal Mòr Ostaig, the Flodigarry Township Trust (Urras Fhlòdaigearraidh) also delivers summer courses which offer ‘total immersion plus’. 

Roddy’s course is groundbreaking in offering the Gaelic view of Scotland’s environment and habitats. Such courses attract people worldwide and from all walks of life. Participants include students and educators, countryside rangers, artists, musicians, broadcasters and anthropologists and Roddy is supported by UTS directors Sine Gillespie and Dugald Ross. The course was nominated for a national award in 2015, more details here: http://staffin-trust.co.uk/staffin-gaelic-course-in-running-for-national-award

A report from Sine about the success of the 2016 course can be read via this link. http://staffin-trust.co.uk/arainneachd-canan-is-dualchas-2016-gaelic-in-the-environment-course-in-staffin