Chruinnich muinntir an Taobh Sear trì tursan ann an 2016 airson clàradh a dhèanamh air cuimhneachain mun dòigh beatha san Taobh Sear.  Tha cuid de na clàraidhean gu h-ìosal.

Bu thoigh leinn taing a thoirt do Mhairead Dhòmhnallach bho Tobar an Dualchais, Eric Cloughley a rinn an clàradh agus Bòrd na Gàidhlig a thug taic-airgid. Bu thoigh leinn taing cuideachd a thoirt don fheadhainn a bha an làthair.