Urras an Taobh Sear (Staffin Community Trust) has been running annual outdoor Gaidhlig courses for several years now. Indeed, Staffin has a growing reputation as one of the best places in Scotland to deliver Gaelic courses with an outdoor remit. In partnership with Sabhal Mòr Ostaig, the Flodigarry Township Trust (Urras Fhlòdaigearraidh) delivers summer courses which offer ‘total immersion plus’. 

UTS has been delighted to host the respected Gaelic broadcaster Roddy Maclean’s course, ‘Àrainneachd, Cànan is Dualchas’ which is groundbreaking in offering the Gaelic view of Scotland’s environment and habitats. Such courses attract people worldwide and from all walks of life. Participants include students and educators, countryside rangers, artists, musicians, broadcasters and anthropologists and Roddy is supported by UTS directors Sine Gillespie and Dugald Ross. The course was nominated for a national award in 2015, more details here: https://staffin-trust.co.uk/staffin-gaelic-course-in-running-for-national-award

A report from Sine about the success of the 2016 course can be read via this link. https://staffin-trust.co.uk/arainneachd-canan-is-dualchas-2016-gaelic-in-the-environment-course-in-staffin

A short report from Sine about the 2015 course is published below the photo gallery. If you are interested in finding out more about the courses then please contact Sine on 01470 562 325 or e-mail sineg@cnag.org 

‘Arainneachd, Cànan is Dualchas’ 2015

Bha deichnear oileannach againn am bliadhna airson Pàirt I de chùrsa Ruairidh MhicIlleathain.  Gu lèir, tha deich là an luib ‘Àrainneachd, Cànan is Dualchas’ a chaidh a chruthachadh le Ruairidh.  Is ann air ‘Croit, Coille, Monadh is Boglach’ a bha oileannaich Phàirt I a’ greimeachadh.

Chumar na h-òraidean aig Columba 1400 le cuairtean làitheil gu na h-àrainnean eadar-dhealaichte.  Dh’fhuirich na h-oileannaich ann an ionadan leabaidh is bracaist far a bheil Gàidhlig na sgìre ga bruidhinn.  Is e àrd-amas chùrsa Ruairidh gum bi luchd na Gàidhlig a’ togail bhriathrachas airson an àrainneachd Albannach a mhìneachadh do chàich. Bha e na thlachd gu robh aoigheachd mhath agus biadh math ann air ar starsaich fhìn.

Bidh ‘Àrainneachd, Cànan is Dualchas’ a’ tarraing thidsearan, mhaoir-dhùthcha, luchd saidheans, luchd iùil, luchd ealain, muinntir  na turasachd agus oifigearan Ghàidhlig. Thàinig daoine à Dùn Èideann, Srath Pheofhair, Inbhir Nis, Obar Pheallaidh, Asainte agus A’ Chuimrigh.  Bha e snog gu robh dithis às An Eilean Sgitheanach an làthair cuideachd ann. 

Bidh Sgitheanaich eòlach gu leòr air Ruairidh a tha air a bhith sgrìobhadh colbh sa Phaipear Bheag thar ghrunnan bhliadhnachan.  Is iomadh sgeulachd ìnntinneach a thog daoine às an litir aige do luchd-ionnsachaidh.

Is e seo an treas bliadhna a tha sinn air cùrsa ACD a chur air dòigh san Taobh Sear.  Thathar taingeil do Bhòrd na Gàidhlig airson taic-airgid.  Bidh clàr-ama eadar-dhealaichte ann, le sùil ga toirt air ‘Croit, Coille agus Cladach’.

Tha UTS taingeil do Bhòrd na Gàidhlig airson taic-airgid.